O nas / Nasz zespół

Nasz zespół

 

RADA FUNDACJI __________________________________________________

KRZYSZTOF KOWALSKI - Przewodniczący Rady

ANNA WORM - Członek Rady

MARIA  NIEWĘGŁOWSKA - Członek Rady

 

ZARZĄD FUNDACJI _________________________________________________

KATARZYNA GOŁĘBIOWSKA - Prezes Zarządu Fundacji

KATARZYNA LESKA - DOBRZYŃSKA - Wiceprezes Zarządu Fundacji

MONIKA GUZICKA - Sekretarz Zarządu Fundacji 

JOANNA WOŹNIAK - Członek Zarządu Fundacji

 

NASI SPECJALIŚCI_________________________________________________

 

KATARZYNA  BOCIEJ-ZDROJEWSKA

Socjolog o specjalności doradztwo psychospołeczne, terapeuta dzieci z ADHD, zaburzeniami zachowania i dysleksją, terapeuta metody ruchu rozwijającego Weroniki SherbonSystematycznie się dokształca podnosząc warsztat swojej pracy. ukończyłam kurs Terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, I i II stopień; Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów TSR i Polskiego Towarzystwa Dysleksji.        Na co dzień zajmuje się wychowaniem dzieci - wraz z mężem  prowadzi Rodzinny Dom Dziecka.                                              W Fundacji prowadzi terapię pedagogiczną dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami zachowania; zajęcia z Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherbone; terapię w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

 


  ALEKSANDRA CEBULA

Psycholog dziecięcy. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, następnie studia podyplomowe: Studia Seksuologii Społecznej (UAM w Poznaniu), Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnością i wspieranie ich rodzin (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), Stosowana Analiza Zachowania (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie). Wzięła udział w Kursie podstawowym psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin organizowanym przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Stale się rozwija i doskonali warsztat pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2002 roku, pracując w poradni psychologiczno – pedagogicznej, gimnazjum, zespole szkół specjalnych, ośrodku adopcyjnym i domu pomocy społecznej. W Fundacji prowadzi konsultacje, poradnictwo i diagnozę dzieci i młodzieży.BOŻENA CHAMCZYŃSKA 

Psycholog, autorka programów pracy z dziećmi i młodzieżą.  Ukończyła kurs pedagogiki zabawy w zakresie studium animacji Klanza oraz wiele kursów z zakresu wspierania dzieci i dorosłych.  Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i dorosłymi, w tym z rodzinami zastępczymi, zdobyte w poradni psychologiczno-pedagogicznej, domu dziecka i ośrodku adopcyjno-opiekuńczym.  W Fundacji prowadzi konsultacje i diagnozę dzieci oraz ich indywidualną terapię, wspiera duże grono rodzin zastępczych i adopcyjnych.

 


AGNIESZKA CZACHOROWSKA

Pedagog opiekuńczo – wychowawczy, ukończyła studia podyplomowe w zakresie „Sztuka i Kultura”. Ukończyła szkolenia z zakresu: metod socjoterapii i terapii grupowej, warsztaty „Praca profilaktyczna z małymi dziećmi (baśń i opowiadanie terapeutyczne), terapia baśnią”,  kursy „Działania teatralne w szkole” oraz „Drama jako metoda edukacyjna i wychowawcza - warsztaty metodyczne II stopnia”, kurs „Diagnozowanie problemów dzieci i młodzieży jako punkt wyjścia do budowania programu profilaktyki”, warsztaty teatralne LESZKA MĄDZIKA i wiele innych. Uczestniczy w seminariach i szkoleniach z zakresu edukacji filmowej.Przez rok pracowała jako nauczyciel przedszkola, oraz  w Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź”, na stanowisku: asystent reżysera – teatroterapeuta (wolontariat), 2 lata na Oddziale Dziennym Samodzielnego Klinicznego Szpitala nr 1 w Szczecinie, na stanowisku: teatroterapeuty (wolontariat), 3 lata jako  nauczyciel – doradca metodycznym (ekspert przedmiotowy) ds. świetlic szkolnych w ZCDN – ie. od 2000 roku pracuje jako nauczyciel – wychowawca świetlicy szkolnej. Z Naszą Fundacją współpracuje od 2010 r. Początkowo w ramach turnusów socjoterapeutycznych jako prowadząca warsztaty teatralne, oraz współprowadząca program: „Tęczowy Promyk” i „Kompas tęczowy – czyli o mądrym dorastaniu nastolatków”. Od 2012 roku prowadzi  warsztaty „Tęczowego Klubu Filmowego”.

 


AGNIESZKA HARTUNG (DOMARADZKA)

Pedagog, terapeuta programu terapeutyczno-edukacyjnego „FAStryga”, terapeuta integracji sensorycznej, dyplomowana pielęgniarka. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu pomocy dziecku i jego rodzinie. W Fundacji prowadzi poradnictwo, wstępną diagnozę oraz tworzy domowe programy terapeutyczne dla dzieci, prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej, szkolenia dla specjalistów i rodziców zastępczych z problematyki FASD.

 


BOŻENA  FELSZ

Bajarka z Kanady i nauczycielka języka angielskiego. Jako bajarka współpracuje z księgarnią Fika z Muzeum Narodowego i z Książnicą Pomorską. Z Fundacją zwiazana od 2015 roku, prowadzi Angielski na wesoło - Klub Bajarzy.KATRZYNA GOŁĘBIOWSKA

Pedagog, instruktor programu terapeutyczno-edukacyjnego „FAStryga”, licencjonowany trener programów szkoleniowych dla opiekunów zastępczych, ukończyła pięcioletnie studia z nauk o rodzinie, studia podyplomowe organizacji pomocy społecznej oraz liczne szkolenia z zakresu pomocy dziecku i rodzinie. Wieloletni dyrektor Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego SRK w Szczecinie. Prezes i współzałożyciel Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”. W Fundacji kieruje Specjalistyczną Poradnią FAS oraz prowadzi konsultacje, poradnictwo i szkolenia z tematyki FASD.

 


MONIKA GUZICKA

Magister nauk o rodzinie, dyplomowana opiekunka dziecięca Ukończyła wiele szkoleń z zakresu pomocy dziecku i jego rodzinie. terapeuta programu terapeutyczno-edukacyjnego "FAStryga"; terapeuta Integracji Bilateralnej.Prowadzi poradnictwo dla narzeczonych i małżonków oraz zajęcia dla młodzieży z zakresu odpowiedzialnego życia rodzinnego. Od 2005 r. pełni rolę rodziny zastępczej dla chłopca z nadpobudliwością psychoruchową i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Jest Sekretarzem w Zarządzie Fundacji, przez kilka lat prowadziła sekretariat, współorganizuje turnusy dla dzieci, wczasy dla rodzin, konferencje, współprowadzi grupę wsparcia oraz grupę edukacyjno - terapeutyczną dla opiekunów zastępczych.  Prowadzi szkolenia dla opiekunów zastępczych, diagnozę dzieci z FAS, opracowuje dla nich domowe programy terapeutyczne, prowadzi terapię Integracji Bilateralnej.

 


MAŁGORZATA JANICKA 

Magister Nauk o Rodzinie- specjalizacja - psychologia rodziny, socjoterapeuta, psychoterapeuta systemowy pracujący pod superwizją ( indywidualnie, terapia pary, rodzinna),terapeuta w Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ( psychoterapia systemowa, prowadzenie grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi , terapia zajęciowa).  W Fundacji prowadzi terapię indywidualną, terapię par oraz rodzinną.

 


MICHAŁ KLIMCZAK

Psycholog (specjalność: psychologia kliniczna), terapeuta uzależnień w trakcie certyfikacji. Ukończył również  Studium Terapii Uzależnień w Czarnym Borze. Odbył szkolenia z zakresu: dialogu motywacyjnego, Rodzinnego Programu Profilaktycznego TROp (Trening Relacji Opiekuńczych), picie kontrolowane a redukcja szkód zdrowotnych. W swojej działalności zawodowej wykorzystuje elementy muzykoterapii. W życiu prywatnym interesuje się muzyką, jest członkiem dwóch zespołów szczecińskich, m.in.: Podkultury, przez wiele lat udzielał korepetycji z zakresu gry na gitarze. Obecnie prowadzi zajęcia profilaktyczne, socjoterapeutyczne oraz konsultacje indywidualne z młodzieżą i rodzicami w ramach Klubu Młodzieżowego „Kąt”.

 


KATARZYNA LESKA - DOBRZYŃSKA

Pedagog, pedagog nauczania początkowego i przedszkolnego, socjoterapeuta, terapeuta programu terapeutyczno-edukacyjnego „FAStryga”, licencjonowany trener programów szkoleniowych dla opiekunów zastępczych, instruktor mikrosystemu wsparcia rodzin zastępczych.  Edukator kampanii „Ciąża bez alkoholu”. Ukończyła wstępny kurs pedagogiki zabawy, trening interpersonalny oraz liczne szkolenia z zakresu pomocy dziecku i rodzinie. Wieloletni nauczyciel nauczania początkowego, od 2001 roku opiekun zastępczy, od 2004 roku wspólnie z mężem prowadzi Rodzinny Dom Dziecka. Inicjatorka wielu działań na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej.  Fundatorka i Wiceprezes Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”.  W Fundacji przez parę lat współprowadziła grupę wsparcia, oraz grupę edukacyjno – wspierającą, szkolenia, warsztaty Prowadzi konsultacje, stronę internetową Fundacji, współorganizuje konferencje, jest koordynatorem wolontariatu, koordynatorem corocznego, edukacyjnego konkursu plastycznego  „Ważne dziewięć miesięcy bez alkoholu”.

 


AGNIESZKA MITŁOSZ

Pedagog resocjalizacji, magister prewencji zagrożeń społecznych. Dotychczas pracowała jako terapeuta w sekcji komputerowej z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczecinie. Obecnie pracuje jako opiekun - terapeuta Mieszkania Chronionego dla osób po kryzysie psychicznym. W Klubie Młodzieżowym "Kąt" prowadzi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

 


MARZENA NOWAK - BORTNIK

Socjolog (kierunek: socjologia zachowań ludzkich). Ukończyła szkolenia z zakresu: systemowa psychoterapia indywidualna i rodzin, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, diagnoza potrzeb klienta, terapia lęku. W  Fundacji, w ramach Klubu Młodzieżowego „Dojrzewalnia" prowadziła konsultacje terapeutyczne, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia profilaktyczne, warsztaty edukacyjne oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Obecnie kontynuuje te zajęcia  w ramach Klubu Młodzieżowego "Kąt" . Współorganizuje wakacyjny spływ kajakowy dla młodzieży.

 


JOANNA PAŁYS

Pedagog, nauczyciel nauczania początkowego, terapeuta metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, ukończyła szkolenie z metod pedagogiki Marii Montessori i wiele innych szkoleń. W Fundacji współprowadzi zajęcia z Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherbone.

 


EWA REDMER

Pedagog (nauczania początkowego i opiekuńczo-wychowawczy), terapeuta programu terapeutyczo-edukacyjnego „Fastryga”, terapeuta opóźnień neurorozwojowych, provider indywidualnej stymulacji słuchu metodą Johansena IAS, trener ART (Treningu Zastępowania Agresji), terapeuta Kinezjologii Edukacyjnej. Cały czas podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach m.in. z ortoptyki. Przez wiele lat pracowała jako pedagog - terapeuta w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej. W Fundacji prowadzi szkolenia dotyczące problematyki FAS/FASD, dokonuje wstępnej diagnozy dzieci z FAS, opracowuje dla nich domowe programy terapeutyczne, prowadzi terapię neurorozwojową oraz diagnozę i terapię indywidualnej stymulacji słuchu.

 


KATARZYNA SKONIECZNA

Mama wielodzietnej rodziny, od wielu lat pomaga w Rodzinnym Domu Dziecka. Swoim doświadczeniem chętnie dzieli się z innymi. W Fundacji prowadzi nasz sekretariat.


WIOLETA SMYKOWSKA

Certyfikowany psychoterapeuta, pedagog specjalny, terapeuta programu terapeutyczo-edukacyjnego Fastryga. Instruktor mikrosystemu wsparcia rodzin zastępczych. Swoje trzydziestoletnie doświadczenie pracy z rodzinami biologicznymi oraz zastępczymi, a także z grupami rodziców i kobiet zdobyła pracując w szkołach, poradni psychologiczno-pedagogicznej a także w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w środowiskach opieki zastępczej. Autorka wielu programów wspierających dzieci i rodziny. W Fundacji prowadzi terapię indywidualną, terapię par oraz rodzinną, szkolenia z zakresu FASD oraz współprowadzi grupy wsparcia i grupy rozwojowo-terapeutyczne.

 


JOANNA WOŹNIAK

Psycholog (specjalność psychologia kliniczna i osobowości), socjoterapeuta, trener grupowy. Posiada dziewięcioletnie doświadczenie w zawodzie psychologa zdobyte w pracy z dziećmi i dorosłymi w szpitalach, ośrodku pomocy społecznej, ośrodku socjoterapeutycznym. W  Fundacji koordynowała Klub Młodzieżowy „Dojrzewalnia" i w jego ramach prowadziła  konsultacje psychologiczne, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia profilaktyczne, warsztaty edukacyjne oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Obecnie kontynuuje te zadania w ramach Klubu Młodziezowego "Kąt". Współorganizuje wakacyjny spływ kajakowy dla młodzieży.  W ramach Specjalistycznej Poradni FAS prowadzi konsultacje psychologiczne dla dzieci i rodzin.

 


KAROLINA ZUBKO

Socjolog (kierunek: socjologia zachowań ludzkich). Pracownik Działu Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na stanowisku Terapeuty. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Szkolenie dla kadry kierowniczej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szkolenie dla Zespołów Interdyscyplinarnych „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, oraz szkolenie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami „ Nie – Grzeczne Dzieci” . Podnosi własne kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach. W Fundacji w Ramach Klubu młodzieżowego „KĄT” prowadzi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, jest także współorganizatorem wakacyjnego spływu kajakowego dla młodzieży.ADRIANA ŻAK

Psycholog (specjalność psychologia kliniczna), w trakcie kursu psychoterapii systemowej. Posiada doświadczenie w pracy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą gromadzone w ramach realizacji Szczecińskiego Programu Streetworkingu, pracy w środowisku opieki zastępczej, poradni, szpitalach, stowarzyszeniach poprzez m.in.w sparcie i poradnictwo psychologiczne, animację i organizację warsztatów psychoedukacyjnych dla młodzieży. Stale podnosi własne kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach. W Fundacji, realizowała warsztaty z bajkoterapii dladzieci, obecnie w ramach Klubu Młodzieżowego „Kąt" prowadzi konsultacje terapeutyczne, zajęcia profilaktyczne i warsztaty edukacyjne dla młodzieży.

 

 

 

WSPIERAJĄ NAS_______________________________________________________


MARIOLA GIERCZAK

Dyrektor Rodzinnego Domy Dziecka prowadzi go od 2005 roku. Nie tylko podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach i szkoleniach, ale też dzieli się swoim doświadczeniem z innymi. W Fundacji rokrocznie organizuje naszą prezentację "Pod Platanami", promuje  nas, aktywnie włącza się w działania Fundacji. Działała na rzecz Kampanii Społecznej „Po Maluchu!?”.


 

JANUSZ GIERCZAK

Opiekun zastępczy, wspiera żonę w prowadzeniu Rodzinnego Domu Dziecka. W Fundacji rokrocznie organizuje naszą prezentację "Pod Platanami", promuje  nas, aktywnie włącza się w działania Fundacji. W roku 2010 był współmoderatorem naszej Konferencji "Dziecko z Płodowym  Zespołem Alkoholowym i Zespołem Zaburzenia Więzi - zaburzenia wtórnych".


 

GABRYSIA GRYGLAS

Wieloletni opiekun zastępczy, wspiera inne rodziny zastępcze w opiece nad dziećmi. Uczestniczy w konferencjach, szkoleniach. Promuje naszą Fundację, wspiera pracę naszego sekretariatu.


 

MARIUSZ  GRYGLAS

Wieloletni opiekun zastępczy. Chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi. Wielką pasją Mariusza jest sport. Bierze on udział w licznych zawodach i nasze logo prezentuje na swoich sportowych strojach.


 

WIOLETTA JAZ

Pełnomocnik Zarządu d/s pozyskiwania środków finansowych na cele statutowe Fundacji. Aktywnie działała na rzecz naszej Kampanii Społecznej „Po Maluchu!?".


 

MAŁGORZATA  ŁAPUSZEK

Opiekun zastępczy, przez wiele lat prowadziła pogotowie rodzinne, obecnie prowadzi Rodzinny Dom Dziecka. Cały czas dokształca się, a swoim doświadczeniem dzieli się z innymi. Wspiera Fundację promując nas. Działała na rzecz Kampanii Społecznej „Po Maluchu!?".


 

ELŻBIETA REMBIELAK

Wieloletni opiekun zastępczy. Systematycznie wspiera naszą pracę w sekretariacie i pomaga przy księgowoości.


 

RAFAŁ REMBIELAK

Wieloletni opiekun zastępczy. To nasz specjalista ds. technicznych. Wspiera nas w sytuacjach awaryjnych, gdy np. popsuje się zamek, trzeba coś zamontować, albo naprawić.


 

KATARZYNA ROMANISZYN

Opiekun zastępczy. Od początku 2012 roku  jako wolontariusz zajmuje się naszym marketingiem. Od 2009 r. poprzez swoją firmę „DVA-Polska” promuje pro bono działania Fundacji. Zamieszczała artykuły i informacje o Fundacji w informatorze „Podwóreczko”. Była współorganizatorem Kampanii Społecznej „Po Maluchu!?".


 

MAŁGORZATA SAWCZYSZYN

Z Fundacją związana od początku - prowadzi naszą księgowość.


 

SEBASTIAN STAWIEREJ

Specjalista marketingu i rzecznik prasowy kampanii społecznej „Po Maluchu!?”. Dołączył do nas na początku 2012 roku, by wesprzeć Kampanię. Był moderatorem Konferencji prasowej otwierającej Kampanię, pod jego redakcją wyszedł nasz biuletyn „Dziecko z Płodowym Zespołem Alkoholowym możliwości pomocy na podstawie doświadczeń własnych", redagował noty prasowe i wszelkie informacje dotyczące kampanii.


 

BARBARA ŻACZKOWSKA

Od 2000 roku jest opiekunem zastępczym, obecnie z mężem prowadzi Rodzinny Dom Dziecka. Swoją praktykę wspiera udziałem w konferencjach, warsztatach i szkoleniach, a swoim doświadczeniem chętnie dzieli się z innym. W Fundacji podejmuje się działań organizacyjnych, promuje Fundację. 


 

DARIUSZ ŻACZKOWSKI

Od 2000 roku opiekun zastępczy, najpierw jako rodzina zastępcza, a od  2004 r. wraz z żoną prowadzi Rodzinny Dom Dziecka. Jako opiekun zastępczy cały czas podnosi swoją wiedzę poprzez udział w konferencjach, szkoleniach. W Fundacji przez dwa lata był Koordynatorem wolontariatu w projekcie „Dobry przykład” - współpracował ze szkolnymi opiekunami wolontariuszy, Jest Pełnomocnikiem Zarządu ds. organizacyjnych. Angażuje się w pomoc innym rodzinom, a wraz z żoną w działania organizacyjne i  promujące Fundację.

Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

domeny
domeny, hosting, sklepy
Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27