O nas / Nasz zespół

Nasz zespół

 

RADA FUNDACJI __________________________________________________

KRZYSZTOF KOWALSKI - Przewodniczący Rady

ANNA WORM - Członek Rady

MARIA  NIEWĘGŁOWSKA - Członek Rady

 

ZARZĄD FUNDACJI _________________________________________________

KATARZYNA GOŁĘBIOWSKA - Prezes Zarządu Fundacji

MONIKA GUZICKA - Wiceprezes Zarządu Fundacji

KATARZYNA SKONIECZNA - Sekretarz Zarządu Fundacji 

JOANNA WOŹNIAK - Członek Zarządu Fundacji

 

NASI SPECJALIŚCI_________________________________________________

 

KATARZYNA  BOCIEJ-ZDROJEWSKA

Socjolog o specjalności doradztwo psychospołeczne, terapeuta dzieci z ADHD, zaburzeniami zachowania i dysleksją, terapeuta metody ruchu rozwijającego Weroniki SherbonSystematycznie się dokształca podnosząc warsztat swojej pracy. ukończyłam kurs Terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, I i II stopień; Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów TSR i Polskiego Towarzystwa Dysleksji.        Na co dzień zajmuje się wychowaniem dzieci - wraz z mężem  prowadzi Rodzinny Dom Dziecka. W Fundacji prowadzi terapię pedagogiczną dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami zachowania; zajęcia z Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherbone; terapię w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

 


BOGUSŁAW BRZUCHALSKI

Lekarz medycyny,  specjalista psychiatriI dzieci i młodzieży, specjalista terapii uzależnień, diagnosta 4-Cyfrowej Skali  Diagnostycznej FASD, diagnosta całościowych zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży, terapeuta indywidualny i rodzinny.  Od 2012 pracuje z dziećmi z w Fundacji, głównie uczestnicząc w Zespole Diagnostycznym FAS.

 

 


 

ALEKSANDRA CEBULA

Psycholog dziecięcy. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, następnie studia podyplomowe: Studia Seksuologii Społecznej (UAM w Poznaniu), Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnością i wspieranie ich rodzin (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), Stosowana Analiza Zachowania (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie). Wzięła udział w Kursie podstawowym psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin organizowanym przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Stale się rozwija i doskonali warsztat pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2002 roku, pracując w poradni psychologiczno – pedagogicznej, gimnazjum, zespole szkół specjalnych, ośrodku adopcyjnym i domu pomocy społecznej. W Fundacji prowadzi konsultacje, poradnictwo i diagnozę dzieci i młodzieży.BOŻENA CHAMCZYŃSKA 

Psycholog, autorka programów pracy z dziećmi i młodzieżą.  Ukończyła kurs pedagogiki zabawy w zakresie studium animacji Klanza oraz wiele kursów z zakresu wspierania dzieci i dorosłych.  Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i dorosłymi, w tym z rodzinami zastępczymi, zdobyte w poradni psychologiczno-pedagogicznej, domu dziecka i ośrodku adopcyjno-opiekuńczym.  W Fundacji prowadzi konsultacje i diagnozę dzieci oraz ich indywidualną terapię, wspiera duże grono rodzin zastępczych i adopcyjnych.

 


AGNIESZKA CZACHOROWSKA

Pedagog opiekuńczo – wychowawczy, ukończyła studia podyplomowe w zakresie „Sztuka i Kultura”. Ukończyła szkolenia z zakresu: metod socjoterapii i terapii grupowej, warsztaty „Praca profilaktyczna z małymi dziećmi (baśń i opowiadanie terapeutyczne), terapia baśnią”,  kursy „Działania teatralne w szkole” oraz „Drama jako metoda edukacyjna i wychowawcza - warsztaty metodyczne II stopnia”, kurs „Diagnozowanie problemów dzieci i młodzieży jako punkt wyjścia do budowania programu profilaktyki”, warsztaty teatralne LESZKA MĄDZIKA i wiele innych. Uczestniczy w seminariach i szkoleniach z zakresu edukacji filmowej.Przez rok pracowała jako nauczyciel przedszkola, oraz  w Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź”, na stanowisku: asystent reżysera – teatroterapeuta (wolontariat), 2 lata na Oddziale Dziennym Samodzielnego Klinicznego Szpitala nr 1 w Szczecinie, na stanowisku: teatroterapeuty (wolontariat), 3 lata jako  nauczyciel – doradca metodycznym (ekspert przedmiotowy) ds. świetlic szkolnych w ZCDN – ie. od 2000 roku pracuje jako nauczyciel – wychowawca świetlicy szkolnej. Z Naszą Fundacją współpracuje od 2010 r. Początkowo w ramach turnusów socjoterapeutycznych jako prowadząca warsztaty teatralne, oraz współprowadząca program: „Tęczowy Promyk” i „Kompas tęczowy – czyli o mądrym dorastaniu nastolatków”. Od 2012 roku prowadzi  warsztaty „Tęczowego Klubu Filmowego”.

 


AGNIESZKA HARTUNG (DOMARADZKA)

Pedagog, terapeuta programu terapeutyczno-edukacyjnego „FAStryga”, terapeuta integracji sensorycznej, dyplomowana pielęgniarka. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu pomocy dziecku i jego rodzinie. W Fundacji prowadzi poradnictwo, wstępną diagnozę oraz tworzy domowe programy terapeutyczne dla dzieci, prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej, szkolenia dla specjalistów i rodziców zastępczych z problematyki FASD.

 


KATRZYNA GOŁĘBIOWSKA

Pedagog, instruktor programu terapeutyczno-edukacyjnego „FAStryga”, licencjonowany trener programów szkoleniowych dla opiekunów zastępczych, ukończyła pięcioletnie studia z nauk o rodzinie, studia podyplomowe organizacji pomocy społecznej oraz liczne szkolenia z zakresu pomocy dziecku i rodzinie. Wieloletni dyrektor Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego SRK w Szczecinie. Prezes i współzałożyciel Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”. W Fundacji kieruje Specjalistyczną Poradnią FAS oraz prowadzi konsultacje, poradnictwo i szkolenia z tematyki FASD.

 


MONIKA GUZICKA

Magister nauk o rodzinie, dyplomowana opiekunka dziecięca Ukończyła wiele szkoleń z zakresu pomocy dziecku i jego rodzinie. terapeuta programu terapeutyczno-edukacyjnego "FAStryga"; terapeuta Integracji Bilateralnej.Prowadzi poradnictwo dla narzeczonych i małżonków oraz zajęcia dla młodzieży z zakresu odpowiedzialnego życia rodzinnego. Od 2005 r. pełni rolę rodziny zastępczej dla chłopca z nadpobudliwością psychoruchową i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Jest Wiceprezesem w Zarządzie Fundacji, przez kilka lat prowadziła sekretariat, współorganizuje turnusy dla dzieci, wczasy dla rodzin, konferencje, współprowadzi grupę wsparcia oraz grupę edukacyjno - terapeutyczną dla opiekunów zastępczych.  Prowadzi szkolenia dla opiekunów zastępczych, diagnozę dzieci z FAS, opracowuje dla nich domowe programy terapeutyczne, prowadzi terapię Integracji Bilateralnej.

 


MAŁGORZATA JANICKA 

Magister Nauk o Rodzinie- specjalizacja - psychologia rodziny, socjoterapeuta, psychoterapeuta systemowy pracujący pod superwizją ( indywidualnie, terapia pary, rodzinna),terapeuta w Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ( psychoterapia systemowa, prowadzenie grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi , terapia zajęciowa).  W Fundacji prowadzi terapię indywidualną, terapię par oraz rodzinną.

 


MICHAŁ KLIMCZAK

Psycholog (specjalność: psychologia kliniczna), terapeuta uzależnień w trakcie certyfikacji. Ukończył również  Studium Terapii Uzależnień w Czarnym Borze. Odbył szkolenia z zakresu: dialogu motywacyjnego, Rodzinnego Programu Profilaktycznego TROp (Trening Relacji Opiekuńczych), picie kontrolowane a redukcja szkód zdrowotnych. W swojej działalności zawodowej wykorzystuje elementy muzykoterapii. W życiu prywatnym interesuje się muzyką, jest członkiem dwóch zespołów szczecińskich, m.in.: Podkultury, przez wiele lat udzielał korepetycji z zakresu gry na gitarze. Obecnie prowadzi zajęcia profilaktyczne, socjoterapeutyczne oraz konsultacje indywidualne z młodzieżą i rodzicami w ramach Klubu Młodzieżowego „Kąt”.

 


MAŁGORZATA KROWICKA

Prawnik, aplikantka radcowska,  studiowała na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Uniwersytecie w Montpellier we Francji. Od kilku lat zdobywa doświadczenie współpracując z kancelariami prawnymi, a także świadcząc nieodpłatną pomoc prawną potrzebującym. Posiada duże doświadczenie w sprawach cywilnych, w tym rodzinnych i spadkowych. Na co dzień pomaga także przedsiębiorcom, głownie w sporach o zapłatę. W Fundacji prowadzi poradnictwo prawne.

 


 

KATARZYNA LESKA - DOBRZYŃSKA

Pedagog, pedagog nauczania początkowego i przedszkolnego, socjoterapeuta, terapeuta programu terapeutyczno-edukacyjnego „FAStryga”, licencjonowany trener programów szkoleniowych dla opiekunów zastępczych, instruktor mikrosystemu wsparcia rodzin zastępczych.  Edukator kampanii „Ciąża bez alkoholu”. Ukończyła wstępny kurs pedagogiki zabawy, trening interpersonalny oraz liczne szkolenia z zakresu pomocy dziecku i rodzinie. Wieloletni nauczyciel nauczania początkowego, od 2001 roku opiekun zastępczy, od 2004 roku wspólnie z mężem prowadzi Rodzinny Dom Dziecka. Inicjatorka wielu działań na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej.  Fundatorka i wieloletni Wiceprezes Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”.  W Fundacji przez parę lat współprowadziła grupę wsparcia, oraz grupę edukacyjno – wspierającą, szkolenia, warsztaty Prowadzi konsultacje, stronę internetową Fundacji, współorganizuje konferencje, jest koordynatorem wolontariatu, koordynatorem corocznego, edukacyjnego konkursu plastycznego  „Ważne dziewięć miesięcy bez alkoholu”.

 


MARZENA NOWAK - BORTNIK

Socjolog (kierunek: socjologia zachowań ludzkich). Ukończyła szkolenia z zakresu: systemowa psychoterapia indywidualna i rodzin, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, diagnoza potrzeb klienta, terapia lęku. W  Fundacji, w ramach Klubu Młodzieżowego „Dojrzewalnia" prowadziła konsultacje terapeutyczne, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia profilaktyczne, warsztaty edukacyjne oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Obecnie kontynuuje te zajęcia  w ramach Klubu Młodzieżowego "Kąt" . Współorganizuje wakacyjny spływ kajakowy dla młodzieży.

 


JOANNA PAŁYS

Pedagog, nauczyciel nauczania początkowego, terapeuta metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, ukończyła szkolenie z metod pedagogiki Marii Montessori i wiele innych szkoleń. W Fundacji współprowadzi zajęcia z Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherbone.

 


EWA REDMER

Pedagog (nauczania początkowego i opiekuńczo-wychowawczy), terapeuta programu terapeutyczo-edukacyjnego „Fastryga”, terapeuta opóźnień neurorozwojowych, provider indywidualnej stymulacji słuchu metodą Johansena IAS, trener ART (Treningu Zastępowania Agresji), terapeuta Kinezjologii Edukacyjnej. Cały czas podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach m.in. z ortoptyki. Przez wiele lat pracowała jako pedagog - terapeuta w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej. W Fundacji prowadzi szkolenia dotyczące problematyki FAS/FASD, dokonuje wstępnej diagnozy dzieci z FAS, opracowuje dla nich domowe programy terapeutyczne, prowadzi terapię neurorozwojową oraz diagnozę i terapię indywidualnej stymulacji słuchu.

 


KATARZYNA SKONIECZNA

Mama wielodzietnej rodziny, od wielu lat pomaga w Rodzinnym Domu Dziecka. Swoim doświadczeniem chętnie dzieli się z innymi. W Fundacji prowadzi nasz sekretariat i pełni funkcję Sekretarza w Zarządzie Fundacji.

 


WIOLETA SMYKOWSKA

Certyfikowany psychoterapeuta, pedagog specjalny, terapeuta programu terapeutyczo-edukacyjnego Fastryga. Instruktor mikrosystemu wsparcia rodzin zastępczych. Swoje trzydziestoletnie doświadczenie pracy z rodzinami biologicznymi oraz zastępczymi, a także z grupami rodziców i kobiet zdobyła pracując w szkołach, poradni psychologiczno-pedagogicznej a także w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w środowiskach opieki zastępczej. Autorka wielu programów wspierających dzieci i rodziny. W Fundacji prowadzi terapię indywidualną, terapię par oraz rodzinną, szkolenia z zakresu FASD oraz współprowadzi grupy wsparcia i grupy rozwojowo-terapeutyczne.

 


JOANNA WOŹNIAK

Psycholog (specjalność psychologia kliniczna i osobowości), socjoterapeuta, trener grupowy. Posiada dziewięcioletnie doświadczenie w zawodzie psychologa zdobyte w pracy z dziećmi i dorosłymi w szpitalach, ośrodku pomocy społecznej, ośrodku socjoterapeutycznym. W  Fundacji koordynowała Klub Młodzieżowy „Dojrzewalnia" i w jego ramach prowadziła  konsultacje psychologiczne, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia profilaktyczne, warsztaty edukacyjne oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Obecnie kontynuuje te zadania w ramach Klubu Młodziezowego "Kąt". Współorganizuje wakacyjny spływ kajakowy dla młodzieży.  W ramach Specjalistycznej Poradni FAS prowadzi konsultacje psychologiczne dla dzieci i rodzin.

 


MAŁGORZATA WRZOSIŃSKA

plastyk, animator kultury, absolwentka Zespołu Szkół Artystycznych „TOP-ART" w Szczecinie. Od 1994 r. instruktorka plastyki w Galerii Sztuki Dziecięcej i Młodzieżowej działającej przy Fundacji Kultury i Sportu „Prawobrzeże” na osiedlu Bukowym, a od 1991 r. – również na osiedlu Słonecznym w Klubie Osiedlowym „Dąb”. W latach 2003, 2004 i 2005 w Miejskim Przeglądzie Twórczości Zespołów Plastycznych jej uczniowie zajęli I miejsce jako najlepszy zespół plastyczny na terenie Szczecina, co roku są laureatami kilkudziesięciu konkursów plastycznych – miejskich, ogólnopolskich i międzynarodowych, ostatni znaczący sukces to nagroda Ministra Spraw Zagranicznych Japonii w 2012 r. Ich prace można było oglądać na wystawach m.in. w Szczecinie, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Rybniku, Ciechocinku, Łodzi, Częstochowie, Wałbrzychu, Nowym Sączu, a poza granicami kraju w Charkowie (Ukraina), Schwedt n. Odrą (Niemcy), Słowacji, Słowenii, Szwecji, Rosji, Macedonii, Chinach i Japonii. W Fundacji  poprowadzi  warsztaty plastyczne.

 

WSPIERAJĄ NAS_______________________________________________________


MARIOLA GIERCZAK

Dyrektor Rodzinnego Domy Dziecka prowadzi go od 2005 roku. Nie tylko podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach i szkoleniach, ale też dzieli się swoim doświadczeniem z innymi. W Fundacji rokrocznie organizuje naszą prezentację "Pod Platanami", promuje  nas, aktywnie włącza się w działania Fundacji. Działała na rzecz Kampanii Społecznej „Po Maluchu!?”.


 

JANUSZ GIERCZAK

Opiekun zastępczy, wspiera żonę w prowadzeniu Rodzinnego Domu Dziecka. W Fundacji rokrocznie organizuje naszą prezentację "Pod Platanami", promuje  nas, aktywnie włącza się w działania Fundacji. W roku 2010 był współmoderatorem naszej Konferencji "Dziecko z Płodowym  Zespołem Alkoholowym i Zespołem Zaburzenia Więzi - zaburzenia wtórnych".


 

GABRYSIA GRYGLAS

Wieloletni opiekun zastępczy, wspiera inne rodziny zastępcze w opiece nad dziećmi. Uczestniczy w konferencjach, szkoleniach. Promuje naszą Fundację, wspiera pracę naszego sekretariatu.


 

MARIUSZ  GRYGLAS

Wieloletni opiekun zastępczy. Chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi. Wielką pasją Mariusza jest sport. Bierze on udział w licznych zawodach i nasze logo prezentuje na swoich sportowych strojach.


 

WIOLETTA JAZ

Pełnomocnik Zarządu d/s pozyskiwania środków finansowych na cele statutowe Fundacji. Aktywnie działała na rzecz naszej Kampanii Społecznej „Po Maluchu!?".


 

ELŻBIETA REMBIELAK

Wieloletni opiekun zastępczy. Systematycznie wspiera naszą pracę w sekretariacie i pomaga przy księgowoości.


 

RAFAŁ REMBIELAK

Wieloletni opiekun zastępczy. To nasz specjalista ds. technicznych. Wspiera nas w sytuacjach awaryjnych, gdy np. popsuje się zamek, trzeba coś zamontować, albo naprawić.


 

MAŁGORZATA SAWCZYSZYN

Z Fundacją związana od początku - prowadzi naszą księgowość.


 

BARBARA ŻACZKOWSKA

Od 2000 roku jest opiekunem zastępczym, obecnie z mężem prowadzi Rodzinny Dom Dziecka. Swoją praktykę wspiera udziałem w konferencjach, warsztatach i szkoleniach, a swoim doświadczeniem chętnie dzieli się z innym. W Fundacji podejmuje się działań organizacyjnych, promuje Fundację oraz pełni ważną funkcję Kasjera. 


 

DARIUSZ ŻACZKOWSKI

Od 2000 roku opiekun zastępczy, najpierw jako rodzina zastępcza, a od  2004 r. wraz z żoną prowadzi Rodzinny Dom Dziecka. Jako opiekun zastępczy cały czas podnosi swoją wiedzę poprzez udział w konferencjach, szkoleniach. W Fundacji przez dwa lata był Koordynatorem wolontariatu w projekcie „Dobry przykład” - współpracował ze szkolnymi opiekunami wolontariuszy, Jest Pełnomocnikiem Zarządu ds. organizacyjnych. Angażuje się w pomoc innym rodzinom, a wraz z żoną w działania organizacyjne i  promujące Fundację.

Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

domeny
domeny, hosting, sklepy
Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27