Nasze działania / CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA I RODZINY

CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA I RODZINY

Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka i Rodziny zostało utworzone na bazie stale rozszerzającej się działalności Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” i stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby naszych podopiecznych i ich rodzin. 

Celem Centrum jest: 

·         Rozpoznanie potrzeb dzieci i ich rodzin, w tym rodzinnych form pieczy zastępczej.

·         Udzielenie specjalistycznej pomocy dzieciom, których rozwój nie przebiega prawidłowo / jest zaburzony.

·         Wielokierunkowa pomoc rodzinie wychowującej dziecko z zaburzeniami rozwojowymi.

·         Wspomaganie prawidłowego rozwoju fizycznego oraz emocjonalno-społecznego dzieci z pieczy zastępczej, rodzin adopcyjnych i naturalnych.

·         Wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny oraz wzmacnianie prawidłowych relacji w rodzinie.

·         Wsparcie i opieka dla dzieci i rodzin przeżywających kryzys i borykających się z trudnościami: szkolnymi, rówieśniczymi, osobistymi lub rodzinnymi.

·         Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

·         Wspieranie dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności przebywającej w pieczy zastępczej.

Działalność Centrum skierowana jest do wszystkich mieszkańców z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz do zainteresowanych rodzin z innych województw.

Pomagamy dzieciom już od 1 miesiąca życia do osiągnięcia pełnoletniości oraz osobom dorosłym.

Szeroka oferta Centrum jest w większości dostępna nieodpłatnie, jednakże prowadzona jest również działalność odpłatna.

Oferujemy:

 • pomoc psychologiczną, pedagogiczną i prawną
 • pomoc psychoterapeutyczną
 • terapię indywidualną i rodzinną

·         terapię integracji sensorycznej SI

 • indywidualną stymulację słuchu Johansena IAS
 • terapię opóźnienia neurorozwojowego INPP (integracja odruchów) wg metody dr Sally Goddard-Blythe
 • Integrację Bilateralną
 • terapię ustno-twarzową wg Swietłany Masgutowej
 • terapię pedagogiczną dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami zachowania
 • Kinezjologię Edukacyjną
 • Monachijską Funkcjonalną Diagnostykę Rozwojową
 • prowadzimy jedyną w województwie zachodniopomorskim Specjalistyczną Poradnię FAS dla dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym
 • wsparcie dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów przez różnego rodzaju formy wyjazdowe: turnusy i obozy terapeutyczne, wczasy socjoterapeutyczne

Wszystkie diagnozy, terapie i porady specjalistów udzielane są po telefonicznym bądź osobistym uzgodnieniu terminu.


 

Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27